Discover the world of mathematics and science
Mascil Logo
mathematics and science for life

Månedens oppgave januar 2016

Å bygge en trapp

Oppgaven dreier seg om å bygge en trygg trapp for en privatbolig ved hjelp av en vanlig trekonstruksjon, slik det ville gjøres på en arbeidsplass. Byggearbeidene blir normalt utført av en snekker eller tømrer. Trappen kan være basert på planer fra en designer eller arkitekt som har vurdert den plassen som er tilgjengelig og skissert en utforming som er i samsvar med byggeforskriftene. Det er to måter å beregne målene og bygge en trapp med passende dimensjoner: 1) Ved å bruke en tommelfingerregel-metode eller 2) ved å arbeide ut fra angitte forskrifter. I denne leksjonen (eller leksjonene) skal elevene: a) Utvikle to forskjellige trappdesign ved å arbeide i små grupper ved hjelp av tommelfingerregel-metoden b) Forklare og sammenligne designene mellom gruppene, og c) Utforske alternative formuleringer av krav til trapper fra byggeforskrifter, slik de brukes på arbeidsplassen (mulig utvidelse) Oppgaven innebærer å gjøre valg og begrunne designbeslutninger med mulighet for interessant diskusjon om estimeringsnivåer, prioriteringer ved utforming og årsakene til at regelverket er som det er (noe som teoretisk kobler til antropologi).

Disiplin: Matematikk
Varighet: 120 minutter
Målgruppe: Ungdomstrinn
Aldersgruppe: 11-15 år

Dimensjoner for utforskende læring:

Elevene stilles overfor et problem med flere mulige løsninger, og arbeider i fellesskap med å utforme sin egen gruppes design

 • Undersøke situasjoner
 • Planlegge undersøkelser
 • Eksperimentere systematisk
 • Tolke og evaluere
 • Kommunisere resultater

Dimensjoner for arbeidslivet:

Bli en ... snekker, tømrer, byggmester, arkitekt. Oppgaven er knyttet til arbeidet for en snekker, tømrer, byggmester eller arkitekt, som alle kan ha behov for å gjøre beregninger for konstruksjonen av en trapp eller utforme trapper for å passe inn på en gitt plass.

 • Kontekst: Byggearbeider
 • Rolle: Designer
 • Aktivitet: Arbeide i grupper for å utforme to trapper. Produsere egnede diagrammer og nøyaktige målinger. Begrunne utformingen. Sammenligne design og beslutninger med andre elevgrupper og med alternative formuleringer av regelverket som brukes i arbeidslivet.
 • Produkt: Forståelse av hvordan designet formes av regelverk og trygghetsbetraktninger
 • Relaterte yrker: snekker, tømrer, byggmester, arkitekt

Tilgjengelig materiell:

Potensielle justeringer for andre aldersgrupper

Oppgaven innebærer ikke komplekse matematiske prosesser, og dermed kan oppgave 1 og 2 være egnet for yngre elever.

Potensielle justeringer til lokale forhold

Oppgaven kan anvendes slik den er, eller den kan tilpasses til de lokale byggeforskriftene hvis disse er lett tilgjengelige.

Forslag til spørsmål for diskusjon blant lærerne på nettstedet

 • Hvilke ferdigheter utviklet elevene gjennom denne oppgaven?
 • Hva var mest vanskelig for dem når de arbeidet med et problem med flere mulige løsninger?
 • Hvilken støtte hadde de behov for for å utvikle sine design, og hvordan ble denne støtten gitt?
 • Virket det som om de hadde noen problemer med den utforskende tilnærmingen?
 • Hvordan ble de oppmuntret til å tenke bredt om mulige løsninger og ta avgjørelser?
En trygg trapp?

Utdelingsmateriell

Diskusjonsforum

Tidligere måneders oppgaver

books
Følg oss på twitter!

NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet