Discover the world of mathematics and science
Mascil Logo
mathematics and science for life

Månedens oppgave april 2015

Regulering av pH i oppdrettsanlegg

Fiskeoppdrett og oppdrettsanlegg er en viktig faktor i primærnæringen, både i Hellas og i mange andre land. En av de daglige arbeidsoppgavene innenfor fiskeoppdrett, er å sørge for at vannet i fiskekarene har riktig kvalitet. En av de grunnleggende parameterne, som må kontrolleres og om nødvendig korrigeres hver dag, er pH-nivået i vannet som er i fiskekarene. Kontroll av pH utføres flere ganger hver dag. Denne spesifikke oppgaven lar elevene oppleve en av de systematiske aktivitetene som de som arbeider ved et oppdrettsanlegg må ta hånd om: kontroll og regulering av pH i vannet i et gitt antall kar for fisk.

Disiplin: Kjemi, biologi
Varighet: 1-2 leksjoner (90 minutter)
Målgruppe: Ungdomsskole, videregående skole
Aldersgruppe: 14-15, 15-19

Dimensjoner for utforskende læring:

  • Kontroll av pH i oppdrettsanlegg kan utføres på forskjellige måter som også har forskjellig kostnad
  • Elevene samarbeider for å tenke på løsningsmetoder og lage en oversikt over hvordan hver av dem fungerer
  • Elevgruppene kan også beregne kostnadene for hver løsningsmetode og argumentere for den optimale løsningen
  • Elevgruppene kan også undersøke om det er noen miljømessige problemer knyttet til det konkrete oppdrettsanlegget de studerer

Dimensjoner for arbeidslivet:

Elevenes aktiviteter foregår i en autentisk arbeidsplassituasjon ved et oppdrettsanlegg. Oppgaven kobler hovedsakelig kjemi til det viktige området akvakulturproduksjon. Elever går inn i rollen som oppsynsmann eller arbeidsleder ved et oppdrettsanlegg, og de får anledning til å løse et hverdagsproblem som er viktig på arbeidsplasser av denne typen. De må tenke gjennom hvilke måter som kan brukes for å holde pH stabil på et akseptabelt nivå for fiskens velvære, samtidig som de må ta hensyn til økonomiske og miljømessige faktorer.

Tilgjengelig materiale:

Potensielle justeringer for andre aldersgrupper

Begrepet sure oksider samt bufferløsninger er muligens ikke en del av pensum for 14-15 år gamle elever. Derfor anbefales det ikke at elever på dette nivået blir bedt om å forklare og drøfte disse fenomenene basert på de relevante reaksjonene. Med eldre elever, 15-16 år eller elever fra programfag kjemi i videregående skole (17-19 år) kan disse reaksjonene få en mer sentral plass.

Potensielle justeringer til lokale forhold

Data i denne oppgaven er hentet fra Østerrike. En naturlig lokal tilpasning vil være å innhente data fra Norge og/eller lokalmiljøet.

Forslag til spørsmål for diskusjon blant lærerne på nettstedet:

Fiskeoppdrett og oppdrettsanlegg kan være forskjellig i ulike land, slik at oppgaven kan endres tilsvarende. Man kan utveksle erfaringer med slike endringer. Det kan være behov for å finne informasjonskilder som elevene kan bruke. Det vil være best om informasjonen finnes på elevenes eget språk. Hva slags kilder og tekster kan være til hjelp? Ideer kan diskuteres. Hvordan er begrepet pH omfattet av nasjonale læreplaner? Hvordan påvirker dette oppgavens spesifikke struktur og "åpenhet"?

Oppdrettsanlegg

Utdelingsmateriell

Diskusjonsforum

Tidligere måneders oppgaver

books
Følg oss på twitter!

HiST
Høgskolen i Sør-Trøndelag