Discover the world of mathematics and science
Mascil Logo
mathematics and science for life

Månedens oppgave mars 2015

Skogforvaltning

Skogområder må forvaltes. Mange grunneiere engasjerer et skogforvaltningsselskap for å ta hånd om dette. I denne oppgaven opptrer elevene som ansatte i et skogforvaltningsselskap. De skal beregne volumet av tømmer i et skogsområde, og hvor mange nye trær det er behov for ved gjenplanting av et hogstfelt. Dette er typiske tjenester som en grunneier vil etterspørre. Elevene kan velge unge trær fra en liste over plantearter, og gi en vurdering av hvilke kostnader man kan forvente.

Disiplin: Tverrfaglig mellom matematikk og naturfag (biologi)
Varighet: To til tre leksjoner (100 -150 minutter).
Målgruppe: Ungdomsskole
Aldersgruppe: 12-14 år, men kan tilpasses for andre aldersgrupper

Dimensjoner for utforskende læring:

 • Utforskende tenking
 • Anvende matematikk til problemer i det virkelige livet
 • Forstå hvordan matematikk blir utnyttet i arbeidslivet
 • Elevene prøver å løse problemer og bruke sin kunnskap til å finne løsninger
 • Elevene reflekterer over resultater og prosesser
 • Elevene utvikler sin egen forståelse
 • Elevene får et innblikk i arbeidslivet
 • Konteksten er meningsfylt og praktisk
 • Formuleringen av spørsmålet åpner for forskjellige strategier for problemløsning
 • Elevene opptrer aktivt og med eget ansvar for resultatene
 • Oppgaven støtter samarbeid og kommunikasjon

Dimensjoner for arbeidslivet:

 • Kontekst: Oppgaven er hentet fra skogbruksnæringen og skogforvaltning.
 • Rolle: Elevene opptrer som ansatte i et skogforvaltningsselskap, og støtter grunneiere med skogforvaltningsoppgaver.
 • Aktivitet: Elevene beregner tømmervolumet i en trebestand, basert på autentiske data som de får utdelt. For å gjøre dette, må de bruke og forstå en formel som er i vanlig bruk innen skogforvaltning. Ved hjelp av data fra en annen tabell vil de så beregne antall unge trær som trengs for gjenplanting, og utarbeide en strategi for skogplantingen. De kan beregne kostnadene for gjenplanting ved å hente informasjon fra lister over tretyper med tilhørende priser. De oppsummerer resultatene, lager diagrammer (valgfritt) og presenterer resultatene sine for medelevene. Deretter diskuterer de sine funn fra et naturfaglig perspektiv. Mulige diskusjonspunkter er for eksempel hvordan strategien for avskoging og gjenplanting vil påvirke skogens økologi, eller hvordan strategien kan bidra til å fremme den langsiktige naturvernpolitikken (hvis det finnes en slik politikk). For å gjøre dette må elevene enten trekke på sin egen forhåndskunnskap, eller de må søke opp relevant informasjon, f.eks. bakgrunnskunnskap om hvordan plantesamfunn endrer seg fra pioner til klimaks over tid.
 • Produkt: Elevene oppsummerer sine resultater i en rapport som grunneier vil motta for informasjonsformål. Elevene vil gi en kort presentasjon av resultatene sine til medelevene.
 • Aktuelle yrker: Ansatte i skogforvaltningsselskaper og entreprenørfirmaer, forstmenn og skogsarbeidere.

Tilgjengelig materiell:

Potensielle justeringer for andre aldersgrupper

10-12 år

Den delen av oppgaven som omhandler volumberegning kan utelates. De neste delene med beregning av trær og kostnader kan benyttes uten endringer. For ytterligere forenkling kan prisene på unge trær rundes av. Fokuset for denne aldersgruppen er å omformulere informasjon til en matematisk ligning. Kravet til litteraturstudier av bakgrunnsinformasjon om trær og skog kan forenkles, og det samme gjelder diskusjonen om skogsøkologi og naturvernstrategi. På den annen side er det også mulig å utvide oppgaven ved å inkludere estimering av trehøyder, for eksempel ved å bruke tilsvarende triangelmetoder. Eksempler på andre alderstilpassede metoder finnes i http://www.wikihow.com/Measure-the-Height-of-a-Tree. En annen mulig utvidelse av oppgaven er å studere mønsteret av årlige vekstringer på kappede trær, for å anslå alderen på trær og skog.

14-18 år

For eldre aldersgrupper kan den matematiske delen av oppgaven utvides til mer komplisert grafikkpresentasjon og analyse, samt bruk av trigonometri i tilfelle måling av trehøyden er inkludert. Oppgaven kan også justeres til en eldre aldersgruppe ved å forsterke tilknytningen til naturfag, for eksempel ved å inkludere flere aspekter ved skogøkologi, slik som biologisk mangfold og plantefysiologi. Studiet av de årlige vekstringmønstre på trær som er kappet, kan for eksempel utvides til å lete etter påvirkning av ulike klimaendringer i løpet av trærnes levetid i tillegg til å estimere skogens alder (som for yngre aldersgruppe).

Potensielle justeringer til lokale forhold

Data i denne oppgaven er hentet fra Østerrike. En naturlig lokal tilpasning vil være å innhente data fra Norge og/eller lokalmiljøet.

Forslag til spørsmål for diskusjon blant lærerne på nettstedet:

 • Hvor stor er den skogteigen som de 20 trærne tas fra?
 • Hvordan bestemmes formfaktorer?
 • Hvordan er de angitte avstandene mellom trær beregnet?
 • Hvilke mønstre for skogplanting blir vanligvis implementert i skogbruksnæringen?
 • Finnes det noen retningslinjer for valg av unge planter?
Tømmerstokker

Utdelingsmateriell

Diskusjonsforum

Tidligere måneders oppgaver

books
Følg oss på twitter!

HiST
Høgskolen i Sør-Trøndelag