Discover the world of mathematics and science
Mascil Logo
mathematics and science for life

På skraphaugen

Sammendrag

Målet med denne aktiviteten er å la elevene studere rust gjennom eksperimenter og teoretiske studier. Omfanget av undersøkelsene og forventningsnivået kan justeres for å passe med elevenes aldersgruppe og evner. Studentene skal utforme og gjennomføre eksperimenter for å undersøke fenomenet rust. Ulike deler av undersøkelsen: - Observere fenomener
- Klassifisere hvilke objekter som blir rustne og hvilke som ikke blir det
- Gjøre antagelser om hvorfor objektene ruster eller ikke
- Tenke ut videre utforskning for å finne frem til noen viktige faktorer som gjør at et objekt ruster
- Finne relevant teoretisk informasjon som kan forklare rust som kjemisk reaksjon
- Bruke den teoretiske informasjonen til å tolke resultatene av eksperimenter. Gruppediskusjon
- Kommunisere resultatene i plakatform. Elevene kan velge sin egen metode for undersøkelse.
Det er laget to eksempler som kan være til støtte for lærerne ved veiledning av elevene i deres utforskning.

Disiplin: Naturfag (kjemi)
Varighet: Mer enn to leksjoner
Målgruppe: Ungdomsskole og videregående skole
Aldersgruppe: 11 - 18 år

Dimensjoner for utforskende læring:

Denne aktiviteten omfatter alle trinnene i utforskningsprosessen. Elevene forventes å lære de viktigste begrepene samtidig som de bedriver utforskningen.

  • Undersøke situasjoner
  • Planlegge undersøkelser
  • Eksperimentere systematisk
  • Tolke og evaluere
  • Kommunisere resultater

Dimensjoner for arbeidslivet:

Problemet med korrosjon forekommer på mange områder innenfor arbeidslivet. En forståelse av fenomenet rust legger grunnlaget for videre studier av korrosjon.

  • Kontekst: Arbeidsplasskonteksten kan velges blant yrkessituasjoner der det er særlig viktig å unngå forhold som vil fremme korrosjon av slike materialer som jern.
  • Rolle: Elevene inntar rollen som rådgivere, som finner frem til hva som kan være de beste forholdene for de respektive arbeidsplassene..
  • Aktivitet: Elevene utfører utforskningsbaserte praktiske eksperimenter for å undersøke fenomenet korrosjon av jern. Meningen er at de skal utforme et eksperiment med styring av variabler som har innflytelse på korrosjon, slik som temperatur, fuktighet etc.
  • Produkt: Elevene lager en plakat som beskriver hvilke forhold man bør ha på en arbeidsplass for å unngå at materialer korroderer.
  • Relaterte yrker: Byggsektoren, bilindustri, produksjon av utstyr for bruk i korrosive miljøer.

Tilgjengelig materiell:

skraphaugen

Utdelingsmateriell

Diskusjonsforum

books
Følg oss på twitter!

HiST
Høgskolen i Sør-Trøndelag